Image1\

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai

GIS bien hoa 

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin địa lý của thành phố Biên Hoà có khả năng lưu trữ, xử lý, phân tích, trao đổi dữ liệu giữa các ban ngành, các phòng ban cấp thành phố, phường/xã trong phạm vi của thành phố, phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.

 

Mục tiêu của đề tài:

– Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin địa lý của thành phố Biên Hoà có khả năng lưu trữ, xử lý, phân tích, trao đổi dữ liệu giữa các ban ngành, các phòng ban cấp thành phố, phường/xã trong phạm vi của thành phố, phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.

– Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ về GIS cho các đơn vị thuộc UBND thành phố Biên Hoà nhằm vận hành và khai thác hệ thống.

Nội dung nghiên cứu:

  • Nghiên cứu thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý đô thị thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai.
  • Nghiên cứu thiết kế cơ sở dữ liệu Geodatabase phục vụ quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.
  • Xây dựng dữ liệu GIS theo cấu trúc đã thiết kế.
  • Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng với chức năng cập nhật, phân tích, kết xuất, hiển thị dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống WebGIS cung cấp thông tin điều hành tác nghiệp và dịch vụ công của thành phố Biên Hoà.
  • Nghiên cứu xây dựng công việc khung nhằm vận hành và phát triển cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.
  • Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ.
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com