Image1\

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán đánh giá sai lệch vị trí của các đối tượng điểm trong một lớp dữ liệu so với lớp dữ liệu điểm có độ chính xác cao

Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng một số thuật toán xác định và đánh giá độ lệch vị trí trên của các đối tượng điểm trên một lớp dữ liệu không gian so với lớp dữ liệu có độ chính xác cao hơn, làm tiền đề cho việc tìm những thuật toán nắn chỉnh tập dữ liệu điểm hiện hữu về tập có độ chính xác cao hơn.

Nội dung nghiên cứu:

  • Xây dựng đề cương chi tiết của đề tài.
  • Nghiên cứu các cơ sở toán học về lý thuyết sai số.
  • Xây dựng thuật toán xác định sai lệch vị trí của các đối tượng điểm trong một lớp dữ liệu so với lớp dữ liệu có độ chính xác cao hơn.
  • Xây dựng các thuật toán đánh giá sai lệch của lớp dữ liệu điểm so với lớp dữ liệu có độ chính xác cao trong các hệ thống thông tin địa lý.
  • Cài đặt một số chương trình minh hoạ.
  • Tổng kết quy trình định lượng và đánh giá sai lệch vị trí của các đối tượng điểm trong một lớp dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý.
  • Báo cáo tổng kết đề tài.
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com