Image1\

Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại Tp.HCM.

giacamỨng dụng công nghệ GIS để quản lý tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại Tp.HCM

 

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại vùng chăn nuôi trọng điểm của Thành phố trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS.
  • Nghiên cứu mô hình dữ liệu GIS và một số phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại vùng chăn nuôi trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung nghiên cứu:

  • Nghiên cứu khảo sát hiện trạng và nhu cầu ứng dụng GIS phục vụ quản lý tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại Chi cục thú y TP.HCM.
  • Nghiên cứu phân tích, thiết kế, cài đặt mô hình dữ liệu GIS phục vụ quản lý dữ liệu dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại Chi cục thú y TP.HCM.
  • Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ cập nhật khai thác dữ liệu dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại Chi cục thú y TP.HCM.
  • Thu thập và nhập/chuyển đổi dữ liệu dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tại vùng chăn nuôi trọng điểm của TP.HCM vào cơ sở dữ liệu GIS đã được cài đặt (thực hiện thí điểm tại khu vực chăn nuôi trọng điểm).
  • Đào tạo chuyển giao kết quả của đề tài đến đơn vị sử dụng.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com