Image1\

Nghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao của dữ liệu nền GIS tại thời điểm hiện hành

demNghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao của dữ liệu nền GIS tại thời điểm hiện hành

 

 

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình số độ cao của dữ liệu nền GIS tại thời điểm hiện hành đề ra hai mục tiêu chính:

 • Nghiên cứu mô hình số độ cao (DEM) phù hợp với điều kiện địa hình của khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao độ chính xác của dữ liệu GPS nhằm cung cấp dữ liệu chính xác cao cho DEM và cập nhật dữ liệu địa hình cho cơ sở dữ liệu nền của một hệ thống thông tin địa lý.

Nội dung nghiên cứu:

 • Xác định các khu vực thí điểm DEM cho thành phố Hồ Chí Minh.
 • Khảo sát sự phân bố độ cao hiện hữu của khu vực thí điểm
 • Nghiên cứu phương pháp lấy mẫu điểm độ cao cho khu vực thí điểm.
 • Xác định các yêu cầu về độ chính xác của DEM.
 • Nghiên cứu mô hình số độ cao (DEM) phù hợp với từng khu vực thí điểm của thành phố Hồ Chí Minh.
 • Khảo sát các điều kiện thời tiết, khí hậu và tình trạng hoạt động của các vệ tinh GPS đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu thập dữ liệu về độ cao bằng công nghệ GPS.
 • Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng của dữ liệu thu thập từ vệ tinh trong điều kiện không gian của khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu GPS và các tham số kỹ thuật xử lý nhằm đạt được độ chính xác cao nhất.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ các lớp dữ liệu về địa hình của DEM.
 • Chuyển đổi dữ liệu GPS sang dữ liệu GIS ở dạng cấu trúc vector.
 • Xây dựng quy trình thành lập DEM từ các lớp dữ liệu về địa hình.
 • Xây dựng chương trình hiển thị dữ liệu DEM trong không gian 3 chiều.
 • Xây dựng chương trình cập nhật dữ liệu DEM.
 • Thực hiện khảo sát, thu thập dữ liệu địa hình hiện có của khu vực thí điểm.
 • Thực hiện thu thập dữ liệu GPS cho các điểm lấy mẫu độ cao của khu vực thí điểm.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com