Image1\

Nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin địa lý để quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Hồ Chí Minh

dientrungtheNghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin địa lý để quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Hồ Chí Minh

 

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Nghiên cứu xây dựng mô hình dữ liệu GIS phục vụ quản lý mạng lưới điện trung thế khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đề tài lấy dữ liệu mạng lưới điện tại Điện lực Chợ Lớn thuộc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh làm dữ liệu minh họa.
  • Xây dựng chương trình truy vấn, cập nhật và hỗ trợ quản lý vận hành.

Nội dung nghiên cứu:

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thông tin địa lý 6 thành phần phục vụ quản lý hệ thống lưới điện khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiên cứu thiết kế và cài đặt mô hình dữ liệu GIS phục vụ quản lý hệ thống mạng lưới điện trung thế theo mô hình Geodatabase.
  • Kết quả minh họa được cài đặt vào cơ sở dữ liệu là dữ liệu mạng lưới điện thuộc địa bàn Điện lực Chợ Lớn quản lý.
  • Thiết kế và cài đặt chương trình khai thác dữ liệu với các chức năng: cập nhật, hiển thị, truy vấn; quản lý vận hành mạng lưới điện.

Nội dung mở rộng:

  • Cơ sở dữ liệu được thiết kế hỗ trợ việc quản lý dữ liệu mạng lưới điện hạ thế.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com