Image1\

Tư vấn lập dự án và triển khai thực hiện dự án ‘Hệ thống thông tin hiện trạng công nghệ và môi trường của tỉnh Ðồng Nai (DONAGIS)’

donagis

 

Mục tiêu:

Lập nghiên cứu khả thi “Hệ thống thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai” nhằm phân tích các nhu cầu, đánh giá hiện trạng, đề xuất mô hình hệ thống GIS và kế họach xây dựng hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu:

Nội dung của nghiên cứu khả thi hệ thống thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai vạch ra những kế họach thực hiện trong giai đoạn 2003¸ 2005 và định hướng phát triển hệ thống trong giai đoạn 2006¸ 2010.

Nội dung nghiên cứu:

  • Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng GIS tại các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai.
  • Khảo sát, phân tích nhu cầu ứng dụng GIS tại các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai.
  • Xác định mục tiêu, phạm vi thực hiện giai đoạn 2003 ¸ 2005 và định hướng phát triển giai đoạn 2006 ¸ 2010.
  • Đề xuất mô hình tổng thể hệ thống thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai (DONAGIS).
  • Nghiên cứu đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai (DONAGIS).
  • Lập kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai (DONAGIS).
  • Tổng hợp báo cáo.

Newer news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com