Image1\

Phần mềm GIS


                                
  • ScanMagic Lite
  • Phần mềm của ScanEx
   ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • AccuGlobe 2004
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • GSRMS Viewer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Free Datum's & Projections Coordinate Calculator From TatukGIS
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Global Mapper
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • GIS Database Tools:

   Geospatial Explorer (Trial)

    ERDAS cung cấp một số cải tiến mới cho công cụ ERDAS IMAGINE Viewer (gồm bản 8.3 và 8.3.1). Những cải tiến này cho phép người dùng thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.

   Geostatistics Package
    ERDAS cung cấp một số cải tiến mới cho công cụ ERDAS IMAGINE Viewer (gồm bản 8.3 và 8.3.1). Những cải tiến này cho phép người dùng thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.
   FIELDS 3-D Viewer
    ERDAS cung cấp một số cải tiến mới cho công cụ ERDAS IMAGINE Viewer (gồm bản 8.3 và 8.3.1). Những cải tiến này cho phép người dùng thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.
   Natural Neighbor for ArcView
    ERDAS cung cấp một số cải tiến mới cho công cụ ERDAS IMAGINE Viewer (gồm bản 8.3 và 8.3.1). Những cải tiến này cho phép người dùng thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.
  • sdts2dem: a Translator for STDS DEM Files(Version 0.018: April 29, 2002)
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • SIGIS
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • MBBuilder: RAD Tool for MapInfo
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • MapInfo Callback Manager DLL
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • GIS Developer Kernel (DK)
  • Phần mềm của ScanEx
   ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • GIS Internet Map Server
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ArcExplorer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • MapInfo ProViewer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ECW Compression/Decompression SDK for MacOS
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ER Viewer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Free ECW Compressor
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • dlgv32- for viewing USGS digital cartographic data.
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Geomatica FreeView
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • SPANS Observer
  • ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • MapInfo Professional
  • ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • MapInfo ProViewer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • GRASS GIS
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ERDAS
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • NAPIS Lite
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ArcExplorer
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • CartaLinx 10-day Trial Version (version 1.2)
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • IDRISI32 10 day trial version
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • TNTlite
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • GRASS 5 Softwares
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • OzGIS shareware mapping system
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Global Mapper
  • ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • WinQuery for WinGIS Evaluation Version
  • ScanMagic là ứng dụng dùng để xem, phân tích và xử lý dữ liệu Viễn thám.

  • MapIt
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • JaGo
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Dime
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • AGIS for Windows
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

   *** Updates ***

  • ArcView GIS Software Updates
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • Idrisi32 Update to v32.11 posted October 25, 2000
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • IDRISI for Windows Version2 (Latest Update)
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.

  • ArcView GIS Software Updates
  • Digital Data Technologies (DDTI) và GeoMicro have made AccuGlobe 2004.Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com