Image1\

Bảo vệ đề cương Thạc sĩ K.14 chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Vào ngày 04/01/2005 tại phòng Hội thảo Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ của khóa Cao học 14 (K.14) chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS).

Danh sách học viên Cao học báo cáo đề cương Luận văn Thạc sĩ giai đoạn này gồm:

1. Huỳnh Minh Bằng

Mã số học viên: 01003240

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình tích hợp không gian theo chuẩn của OGC.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Dương Anh Đức

2. Nguyễn Quốc Dũng

Mã số học viên: 01004272

Tên đề tài: Ứng dụng giải thuật di truyền hỗ trợ công tác quy hoạch sử dụng đất dân cư đô thị ở Việt Nam.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

3. Nguyễn Xuân Thành

Mã số học viên: 01004276

Tên đề tài: Nghiên cứu tích hợp phương pháp phân tích không gian và đa tiêu chuẩn để xác định vị trí các khu công nghiệp.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Lương Bách

4. Lê Đức Trị

Mã số học viên: 01003243

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh mô hình tính toán truyền lũ cho khu vực Tứ Giác Long Xuyên.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Văn Dực

5. Trần Minh Tùng

Mã số học viên: 01003244

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình dữ liệu hướng đối tượng theo không gian - thời gian phục vụ quản lý ngành công nghiệp ( Áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

6. Trần Bá Vinh

Mã số học viên: 01003245

Tên đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tạo chỉ mục cho cơ sở dữ liêu không gian.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Hoài Bắc

7. Trần Thế Vinh

Mã số học viên: 01003246

Tên đề tài: Xây dựng quy trình thành lập bản đồ phân vùng phân phối tiêu thụ sản phẩm.

Cán bộ hướng dẫn:

§          TS. Võ Văn Huy

§          PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

8. Trần Thế Vinh

Mã số học viên: 01003247

Tên đề tài: Xây dựng mô hình và giải thuật tự động hoá một số bước phân tích, hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất ở phạm vi cấp xã theo hướng phát triển bền vững.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

9. Đào Ngọc Thanh Xuân

Mã số học viên: 01003248

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải thuật phân tích không gian hỗ trợ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

10. Nguyễn Đức Tuấn

Mã số học viên: TTĐL13.005

Tên đề tài: Phát triển một số thuật toán phân tích mạng cho bài toán thu gom rác đô thị - Áp dụng cho Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

11. Nguyễn Văn Xanh

Mã số học viên: TTĐL13.007

Tên đề tài: Xây dựng quy trình thành lập Atlas điện tử chuyên đề kinh tế - xã hội từ dữ liệu số (Áp dụng trên địa bàn Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh).

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

 

Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn:

1. PGS.TS. Trần Vĩnh Phước - Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Phước - Ủy viên
3. TS. Lê Văn Dực - Ủy viên
4. ThS. Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên
5. ThS. Lưu Đình Hiệp - Thư ký


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com