Image1\

Lập bản đồ số để giúp người nông dân quản lý đất đai

farmgis
Sussex, Anh - Một nhà nghiên cứu ở Frederiction muốn sử dụng công nghệ lập bản đồ kỹ thuật số nhằm giúp cho người nông dân ở Sussex cũng như trên toàn thế giới.

“Mục đích là để giúp người nông dân quản lý tốt hơn đất đai của họ”  You Jiao, nhà nghiên cứu đất đai của Ủy ban Nông nghiệp và nông sản Canada (Agriculture and Agri-Food Canada) nói

Jiao sử dụng các dữ liệu thu thập được nhờ vào công nghệ thông tin địa lý và viễn thám để lập ra bản đồ số của vùng New Brunswick. Bản đồ này sẽ giúp cho ta có thể xác định các loại đất khác nhau và các đặc điểm của hệ thống thoát nước.

Robert English, chủ tịch Liên minh nông nghiệp vùng New Brunswick (Agriculture Alliance of New Brunswick) nói, thông tin về đất canh tác và đất liền đã được thu thập thông qua bản đồ số có thể sẽ là một công cụ hữu dụng cho người nông dân.

(Từ VIDAGIS)


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com