Image1\

Một số tài liệu căn bản về GIS


 
         

(4 trang) Sơ lược về tác động của GIS trong giáo dục, và sức thu hút của nó đối với các giáo viên.

(4 trang) Mô tả cách GIS được kết hợp vào các hoạt động khác nhau ở nhiều cấp độ.

(4 trang) Các kế hoạch để kết hợp GIS vào các lớp học. Tài liệu thích hợp cho các giáo viên.

(50 trang) Gồm 6 bài học, thông qua các bài học này bạn có thể khám phá thế giới xung quanh với GIS. Các bài học được thiết kế cho lớp 5 đến lớp 12.


Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com