Image1\

Ứng dụng GIS quản lý phương tiện vận chuyển

udgisNgày 12/02/2008, Sở Khoa Học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Phân tích thiết kế CSDL hệ thống thông tin địa lý GIS quản lý phương tiện vận chuyển chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp, CTNH, bùn hầm cầu trên địa bàn TP.HCM”.
Đề tài nghiên cứu này ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong quản lý phương tiện vận chuyển, quản lý lộ trình thu gom và các đặc tính nguy hại của chất thải rắn.
Nguồn: DITAGIS, 2008

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com