Image1\

Giới thiệu môn học ArcGIS căn bản

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC  

“ArcGIS CĂN BẢN”


A.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, tiến trình phát triển GIS, các thành phần của GIS, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, ứng dụng GIS trong lĩnh vực cấp nước. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được các bản đồ GIS, khám phá dữ liệu đằng sau những bản đồ, phân tích bản đồ và dữ liệu, nắm vững các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho công nghệ GIS, đồng thời xây dựng, lưu trữ và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu GIS, liên kết các cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn và tổ chức dữ liệu địa lý, thiết kế bản đồ chuyên đề,…

B. PHÂN PHỐI THỜI GIAN

 Thời gian giảng dạy: 10 buổi

C. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Chương I: Khái quát chung về ArcGIS

 1. Giới thiệu về chức năng và các công cụ của ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, và ArcToolbox).
 2. Cài đặt phần mềm ArcGIS.
 3. Một số ứng dụng của ArcGIS trên Desktop và Workstation.

Chương II: Một số khái niệm về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 1. Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 2. Các thành phần của Hệ thống Thông tin Địa lý
 3. Mô hình và cấu trúc dữ liệu địa lý
 4. Một số chức năng của GIS: thu thập, lưu trữ, truy vấn, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu.
 5. Vấn đề hệ tọa độ, phép chiếu và tỉ lệ bản đồ trong GIS
 6. ArcGIS và các phép chiếu bản đồ.

Chương III: Khám phá dữ liệu GIS bằng công cụ của ArcGIS

 1. Thao tác với dữ liệu địa lý trong ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox)
 2. Phân biệt một số định dạng dữ liệu CAD/GIS
 3. Khám phá dữ liệu không gian: Raster, Vector.
 4. Truy xuất dữ liệu thuộc tính (bảng) trong ArcGIS: file *.dbf, *.xls
 5. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu thuộc tính của ArcGIS.
 6. Phương thức kết nối dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian.

Chương IV: Hiển thị dữ liệu

    1.  Giới thiệu một số công cụ hiển thị dữ liệu trong ArcMap.

    2.  Phương pháp thay đổi ký hiệu khi hiển thị các đối tượng không gian: điểm – đường – vùng, DataView, Layout View, các lớp dữ liệu, cách sắp xếp dữ liệu và các yếu tố bản đồ.

   3. Hiển thị dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính: Single Symbol, Unique Value, Graduated Colors, Graduated Symbols, Dot Density, Chart.

Chương V: Truy vấn dữ liệu

 1. Các công cụ truy vấn trực tiếp trong ArcGIS: Map tips, Identify, Find, Measure, Hyperlink, Zoom to Selected.
 2. Quan hệ không gian và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu không gian.
 3. Xây dựng biểu thức truy vấn và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu thuộc tính
 4. Tính toán, tổng kết, thống kê dữ liệu.

Chương VI: Phân tích dữ liệu

 1. Giới thiệu phân tích không gian.
 2. Một số phép toán phân tích một lớp, nhiều lớp.
 3. Xây dựng kế hoạch phân tích không gian.
 4. Giới thiệu một số phép toán phân tích không gian trên ArcGIS: Proximity, Overlay, Extraction.
 5. Phân tích không gian với ArcToolbox.
 6. Thiết lập mô hình phân tích từ kế hoạch phân tích không gian.

Chương VII: Biên tập bản đồ

 1. Giới thiệu về các thành phần của bản đồ trong ArcGIS.
 2. Phân nhóm dữ liệu
 3. Thao tác với với các thành phần của bản đồ trong cửa sổ trang in (Layout View)
 4. In ấn và xuất trang in sang các định dạng phổ biến (file ảnh, file *.pdf).

Chương VIII: Số hóa và chuyển đổi định dạng dữ liệu

 1. Mô hình cơ sở dữ liệu địa lý (Geodatabase)
 2. Tạo, hiệu chỉnh dữ liệu không gian (Số hóa dữ liệu từ ảnh Raster, Chuyển đổi dữ liệu từ CAD file sang Geodatabase)
 3. Tạo, hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính.
 4. Xây dựng biểu thức tính toán và trích lọc dữ liệu.
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO   

   Tài liệu GIS và giáo trình giảng dạy ArcGIS do trung tâm Công Nghệ Thông tin Địa lý cung cấp

 • E. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
  1. Bài tập thực hành 
  2. Bài tập cuối khóa   
  3. Cấp chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu

   

   


  Newer news items:
  Older news items:

  Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com