Image1\

Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS.1

Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ phục vụ cho các tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời theo diễn biến lũ lụt.
Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu mô hình tổng thể hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nghiên cứu thiết kế thành phần thiết bị (phần cứng và phần mềm hệ thống) thực hiện thu thập, truyền dẫn, lưu trữ và xử lý dữ liệu tại trạm đo và trung tâm.
Nghiên cứu thiết kế mô hình dữ liệu GIS.
Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian – thời gian về hiện trạng và diễn biến mực nước, chất lượng nước (áp dụng cho những chỉ tiêu xác định trong nội dung 1).
Nghiên cứu xây dựng qui trình hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu nền MEKOGIS.
Xây dựng chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Nghiên cứu biện pháp triển khai hệ thống.

mekogis1Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS.1

Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ phục vụ cho các tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời theo diễn biến lũ lụt.

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu mô hình tổng thể hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu thiết kế thành phần thiết bị (phần cứng và phần mềm hệ thống) thực hiện thu thập, truyền dẫn, lưu trữ và xử lý dữ liệu tại trạm đo và trung tâm.

- Nghiên cứu thiết kế mô hình dữ liệu GIS.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian – thời gian về hiện trạng và diễn biến mực nước, chất lượng nước (áp dụng cho những chỉ tiêu xác định trong nội dung 1).

- Nghiên cứu xây dựng qui trình hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu nền MEKOGIS.

- Xây dựng chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu biện pháp triển khai hệ thống.

 

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com