Image1\
Tài liệu xuất bản

Danh mục Tài liệu đã xuất bản

book1

Sách: 'GIS - Một số vấn đề chọn lọc'

Nội dung:

Vấn đề 1: Một số vấn đề về phương pháp luận hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 2: Biểu diễn các đối tượng trong không gian
Vấn đề 3: Một số vấn đề về phương pháp luận hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 4: Khởi tạo cở sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Vấn đề 5: Một số vấn đề về công việc khung của hệ thống thông tin địa lý (GIS)

book2

Sách: 'GIS đại cương' (Phần thực hành)

Nội dung:

- Chương 1: Giới thiệu về GIS
- Chương 2: Tạo và hiệu chỉnh Dữ liệu không gian
- Chương 3: Tạo và hiệu chỉnh Dữ liệu thuộc tính
- Chương 4: Liên kết Dữ liệu
- Chương 5: Truy vấn Dữ liệu
- Chương 6: Hiển thị Dữ liệu
- Chương 7: Tạo trang in Bản đồkyyeugis9

Sách: 'Kỷ yếu Hội thảo GIS'9'

Bố cục Kỷ yếu Hội thảo GIS'9:

- Các báo cáo trong phiên toàn thể
- Các báo cáo trong tiểu ban 1 và tiểu ban 2
+ Tiểu ban 1: Nghiên cứu về GIS
+ Tiểu ban 2: Nghiên cứu với GIS

 

gps

Sách: 'GPS - Hệ thống định vị toàn cầu' (sắp xuất bản)

Nội dung:

- Chương 1: Định vị không gian
- Chương 2: Hệ thống định vị toàn cầu
- Chương 3: Sai số đo GPS
- Chương 4: Nguyên lý định vị trên máy thu GPS
- Chương 5: DGPS và thông điệp RTCM SC 104
- Chương 6: Các kỹ thuật định vị trong GPS
- Chương 7: Định vị động
- Chương 8: Tích hợp GPS-GIS
- Chương 9: Định vị và tham chiếu thời gian chính xác

 

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com