Image1\

Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS

Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền và công việc khung (framework) thống nhất để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu GIS giữa các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và giữa các ngành trong mỗi tỉnh, phục vụ công tác quản lý.
Nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý và tạo một đội ngũ chuyên viên công nghệ thông tin địa lý của đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng sử dụng, cập nhật, xử lý dữ liệu GIS phục vụ nhu cầu quản lý.
Hỗ trợ phát triển các hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chánh cấp tỉnh hoặc liên tỉnh và công tác qui hoạch phát triển kinh tế của từng tỉnh, liên tỉnh hoặc của toàn vùng.
Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc
Nội dung nghiên cứu:
Thiết kế mô hình hệ thống thông tin địa lý MEKOGIS.
Thiết kế mô hình dữ liệu nền MEKOGIS.
Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền MEKOGIS cho từng tỉnh và cho toàn vùng.
Xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu nền MEKOGIS
Xây dựng từ điển dữ liệu nền MEKOGIS
Xây dựng công việc khung (framework) MEKOGIS
Xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
Đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền trên nguồn dữ liệu số hóa từ bản đồ địa chính 1:50.000 của toàn vùng đồng bằng (12 tỉnh)

mekogis12Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long MEKOGIS

 

Mục tiêu của đề tài:

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền và công việc khung (framework) thống nhất để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu GIS giữa các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và giữa các ngành trong mỗi tỉnh, phục vụ công tác quản lý.
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý và tạo một đội ngũ chuyên viên công nghệ thông tin địa lý của đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng sử dụng, cập nhật, xử lý dữ liệu GIS phục vụ nhu cầu quản lý.
 • Hỗ trợ phát triển các hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chánh cấp tỉnh hoặc liên tỉnh và công tác qui hoạch phát triển kinh tế của từng tỉnh, liên tỉnh hoặc của toàn vùng.

Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

Nội dung nghiên cứu:
 • Thiết kế mô hình hệ thống thông tin địa lý MEKOGIS.
 • Thiết kế mô hình dữ liệu nền MEKOGIS.
 • Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền MEKOGIS cho từng tỉnh và cho toàn vùng.
 • Xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu nền MEKOGISXây dựng từ điển dữ liệu nền MEKOGIS
 • Xây dựng công việc khung (framework) MEKOGIS
 • Xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
 • Đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu nền trên nguồn dữ liệu số hóa từ bản đồ địa chính 1:50.000 của toàn vùng đồng bằng (12 tỉnh)
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com