Image1\

Nghiên cứu các giải thuật liên biên bản đồ và phân mảnh tùy chọn

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng các giải thuật nhằm liên biên các mảnh bản đồ số và phân rã tùy chọn, bao gồm các giải thuật sau:

  • Giải thuật tiếp biên dữ liệu số của các mảnh bản đồ.
  • Giải thuật thống nhất đối tượng.
  • Giải thuật phân rã dữ liệu theo khu vực tùy chọn.

Nội dung nghiên cứu:

  • Nghiên cứu xây dựng giải thuật tiếp biên dữ liệu số của các mảnh bản đồ.
  • Nghiên cứu xây dựng giải thuật thống nhất đối tượng trên cùng một lớp dữ liệu.
  • Nghiên cứu xây dựng giải thuật phân rã dữ liệu bản đồ số theo khu vực tùy chọn.
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com