Image1\

Nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dữ liệu, phần mềm để đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm trong các quy trình tác nghiệp tại Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất Tp.HCM

dangkyndNghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dữ liệu, phần mềm để đề xuất giải pháp sử dụng phần mềm trong các quy trình tác nghiệp tại Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất Tp.HCM

 

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu tại Trung Tâm Thông Tin & Đăng Ký Nhà Đất thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề ra giải pháp sử dụng dữ liệu vào các quy trình tác nghiệp tại Trung Tâm và khả năng cung cấp dữ liệu của Trung tâm vào hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh SAGOGIS (HCM-GIS).

Nội dung nghiên cứu:

  • Nghiên cứu khảo sát hiện trạng dữ liệu và các công cụ, phần mềm khai thác dữ liệu tại Trung Tâm Thông Tin & Đăng Ký Nhà Đất thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiên cứu phân tích, đánh giá hiện trạng dữ liệu và các công cụ, phần mềm khai thác dữ liệu hiêïn có tại Trung Tâm Thông Tin & Đăng Ký Nhà Đất thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiên cứu phân tích nhu cầu sử dụng dữ liệu vào các quy trình tác nghiệp tại Trung tâm Thông Tin & Đăng Ký Nhà Đất thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiên cứu giải pháp sử dụng dữ liệu và các công cụ, phần mềmvào trong các quy trình tác nghiệp phục vụ cho công tác quản lý tại Trung TâmThông Tin & Đăng Ký Nhà Đất thành phố Hồ Chí Minh.
  • Nghiên cứu khả năng phát triển ứng dụng GIS tại Trung tâm để trở thành một phân hệ của hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh - SAGOGIS (HCM-GIS)

Các sản phẩm đạt được:

  • Báo cáo hiện trạng, phân tích phần mềm, phần cứng, quy trình nghiệp vụ và đề xuất giải pháp.
  • Khả năng ứng dụng GIS tại Trung tâm để Trung tâm trở thành phân hệ của SAGOGIS.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com