Image1\

Nghiên cứu cơ cấu phương tiện giao thông công cộng xe buýt giai đoạn 2005-2020 theo hướng giảm ách tắc giao thông - tiết kiệm nhiên liệu - giảm ô nhiễm môi trường

cocaubusNghiên cứu cơ cấu phương tiện giao thông công cộng xe buýt giai đoạn 2005-2020 theo hướng giảm ách tắc giao thông - tiết kiệm nhiên liệu - giảm ô nhiễm môi trường

 

Mục tiêu của đề tài:

  • Xây dựng CSDL quản lý các đối tượng giao thông
  • Xây dựng chương trình ứng dụng

Sản phẩm đạt được:

  • Cơ sở dữ liệu quản lý giao thông
  • Chương trình khai thác, cập nhật, truy vấn, hiển thị.

Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com