Image1\

Chuyển đổi hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000

  • Bạn đang sỡ hữu các nguồn dữ liệu từ các hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000.
  • Bạn đang mong muốn chuyển đổi nguồn dữ liệu của bạn từ hệ tọa độ HN72 – WGS84, WGS84 – VN2000, HN72 – VN2000.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ của dữ liệu GIS.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com