Image1\
Tư vấn về GIS

Xây dựng dữ liệu GIS

 

  • Bạn đang có kế hoạch xây dựng một dự án quản lý phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường…
  • Bạn đang mong muốn một chi phí quản lý thấp nhất.
  • Bạn đang ứng dụng GIS trong các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ xây dựng dữ liệu GIS trên tất cả các vùng miền trong lãnh thổ Việt Nam, với các tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:125.000…

 

Chuyển đổi hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000

  • Bạn đang sỡ hữu các nguồn dữ liệu từ các hệ tọa độ HN72 – WGS84 – VN2000.
  • Bạn đang mong muốn chuyển đổi nguồn dữ liệu của bạn từ hệ tọa độ HN72 – WGS84, WGS84 – VN2000, HN72 – VN2000.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ của dữ liệu GIS.

 
 

Chuyển đổi định dạng CAD File sang dữ liệu GIS

  • Nhằm mục đích phát huy những ưu điểm trong phân tích dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của các phần mềm về GIS.
  • Với mong muốn sở hữu một nguồn dữ liệu GIS.
  • Bạn đang có những bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng … nhưng đang lưu trữ dưới định dạng CAD File.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi và xây dựng dữ liệu GIS từ CAD File sang dữ liệu GIS.

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com